Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od mieszkańców

Zamierzasz zajmować się odbiorem odpadów komunalnych? Najpierw musisz uzyskać wpis w urzędzie miasta lub gminy. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Sprawę można załatwić:

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Odpady komunalne to różnego rodzaju odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz w innych miejscach – jeśli są podobne do tych powstających w gospodarstwach domowych i nie zawierają odpadów niebezpiecznych.

Firmy, które zajmują się ich odbiorem muszą uzyskać wpis do rejestru w gminie, na terenie której chcą odbierać odpady komunalne. Dlaczego? Ponieważ jest to działalność regulowana i podlega kontroli urzędu.

Zanim złożysz taki wniosek upewnij się, że:

Dokładny spis wymagań, jakie musisz spełnić, znajdziesz w tym rozporządzeniu. Kliknij tutaj!

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek przed rozpoczęciem odbierania śmieci od mieszkańców.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w Urzędzie Miasta Sławno

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru
 2. Wniosek do pobrania

  Informacja dodatkowa

  Wniosek przedsiębiorcy powinien zawierać:

  Praktyczne informacje na tematu pełnomocnictwa znajdziesz tutaj.

  Termin

  Złóż wniosek przed rozpoczęciem odbierania śmieci od mieszkańców.

 3. Urząd sprawdzi twój wniosek
 4. Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wpis do rejestru, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni.

  Urząd zbada, czy:

  Zaistnienie któregokolwiek z powyższych przypadków spowoduje odmowę wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej

 5. Wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających śmieci od mieszkańców
 6. Po pozytywnej weryfikacji wniosku wójt/burmistrz/prezydent miasta wpisze twoją firmę do rejestru firm prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku. Urząd nada twojej firmie numer rejestrowy oraz wyda zaświadczenie o wpisie do rejestru.

  W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, urząd przekazuje do CEIDG, nie później niż w następnym  dniu roboczym, informację o dokonanym wpisie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej.

  Rejestr zawiera:

  Odmowa wpisu do rejestru

  Jeśli wnioskodawca nie spełni warunków niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru, urząd wyda decyzję o odmowie wpisu do rejestru.

  Uwaga!

  Jeżeli urząd nie dokona wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami, a od dnia wpłynięcia wniosku upłynęło 14 dni, wówczas przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy urząd wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W tym przypadku terminy biegną odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Opłaty skarbowe:

Opłatę skarbową w wymaganej wysokości należy wpłacić na rachunek bankowy Miasta Sławno

Miasto Sławno
76-100 Sławno, M.C. Skłodowskiej 9, Bank Spółdzielczy  oddział w Sławnie
Nr konta:
65 9317 0002 0000 3183 2000 0010

Podstawa prawna

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Lp. Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy Adres siedziby podmiotu NIP REGON
1 1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Komunalna 5, 75-724 Koszalin 6690505783 330253984
2 11 Przedsiębiorstwo Drogowe „DROBET” Tadeusz Broś Staszica 17a, 76-100 Sławno 8390201264 770594799
3 17 KING Joanna Staniuk-Sommer Grottgera 16G, 76-200 Słupsk 8391099566 221198407
4 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o. Polanowska 43, 76-100 Sławno 8390005563 770671034
5 3 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk 8390005623 770530530
6 5 SOMMER Sp. z o.o. Poznańska 39, 76-200 Słupsk 8393168739 221575940
7 7 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Postomino 94, 76-113 Postomino 4990647492 321312432
8 8 EKOSAN Sp. z o.o. Chałupy 13B, 76-024 Świeszyno 4990657881 364763492