Najczęściej zadawane pytania

Płatności

Co się stanie jeśli nie będę płacił/a za śmieci?

Jeśli płatności nie są dokonywane wysyłane jest upomnienie, brak odnotowanej płatności w terminie 7 dni od otrzymania przez wezwanego upomnienia skutkuje wystawieniem tytułu wykonawczego do właściwego Urzędu Skarbowego.

Do kiedy muszę zapłacić za śmieci?

Płatności należy dokonywać do 15-go każdego miesiąca z góry. Jeżeli dzień płatności wypada w dzień ustawowo wolny od pracy płatność wymagalna jest w następnym dniu roboczym.

Jaka jest wysokość opłat za śmieci?

Wysokość obowiązującej opłaty wynika ze złożonej deklaracji (ewentualnie z wydanej decyzji bądź zawiadomienia o zmianie stawek.)

Wypełniłem i dostarczyłem do urzędu miasta deklarację o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak często będę musiał ją regulować i czy dostanę na tę okoliczność specjalne wezwanie od gminy?

Mieszkańcy wpłacają kwotę zadeklarowaną w deklaracji złożonej do Burmistrza Miasta. Urząd nie ma obowiązku przypominać  o konieczności uregulowania opłaty, opłatę należy wnosić bez wezwania. Trzeba, więc samemu zadbać o to, by we wskazanym okresie pieniądze trafiły do gminy. W  Sławnie  opłaty  należy regulować do 15-go każdego miesiąca z góry.

Jeden z moich domów stoi pusty, odziedziczyłem go po dziadkach. Czy w stosunku do niego również muszę składać deklarację?

Tak. W takim przypadku należy złożyć deklarację zerową, czyli podać, że stawka miesięczna za kwota opłaty wynosi  0,00 zł. Właściciel zaś winien przedłożyć dokument potwierdzający, iż wraz z osobami pozostającymi w jego gospodarstwie domowym zamieszkuje inną nieruchomość i tam wnosi opłaty.

Jak często trzeba wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami?

Takie opłaty trzeba będzie wnosić bez wezwania co miesiąc, do 15 dnia każdego miesiąca , którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Co się dzieje, gdy ktoś nie zapłaci?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega rygorowi ordynacji podatkowej, tak jak m.in. podatek od nieruchomości. W sytuacji, gdy osoba zobowiązana do zapłaty nie dokona jej w swoim czasie, burmistrz wystawia tytuł wykonawczy a windykacje prowadzi właściwy miejscu zamieszkania Urząd Skarbowy.

Deklaracja

Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Deklaracje muszą wypełnić i złożyć w urzędzie miasta właściciele nieruchomości zamieszkanych. W przypadku wspólnot mieszkaniowych, gdzie wybrano zarząd – zbiorczą deklarację składa zarząd wspólnoty, w przypadku spółdzielni – zarząd spółdzielni, a nie poszczególni mieszkańcy.

Skąd można wziąć wzór deklaracji i gdzie trzeba ją złożyć?

Odpowiednie formularze można pobrać w Urzędzie Miasta Sławno, a także ze strony internetowej www.czyste.slawno.pl . Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Sławno. Obecnie nie możliwości złożenia deklaracji  drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Kiedy należy składać deklarację?

Pierwszą deklarację należy złożyć 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca.   W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Jak często należy składać deklarację?

Deklarację należy składać w każdym przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (np. zmiana ilości zużytej wody itd.). Zmianę należy dokonać nie później niż do 10 dni od dnia zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  Deklarację  należy również złożyć w przypadku sprzedaży nieruchomości ( mieszkania, domu), długotrwałego nie zamieszkiwania np. z powodu wyjazdu.

Wyjeżdżam na dłuższy czas. Czy muszę złożyć deklarację?

Tak. Przed wyjazdem jednak należy złożyć deklarację  i podać, że dom będzie przez rok niezamieszkany. Za ten okres nie trzeba będzie uiszczać opłaty.

Wywóz odpadów

W jakie dni są odbierane odpady?

Odpady są odbierane z nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Harmonogram wywozu odpadów

Jakie rodzaje odpadów komunalnych są odbierane w ramach ponoszonej opłaty?

 1. Z nieruchomości są odbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych:
 2. odpady komunalne zmieszane zebrane w pojemnikach;
 3. odpady komunalne zebrane selektywnie tj.: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło i metale zebrane w oznaczonych pojemnikach lub workach;
 4. przeterminowane leki zebrane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych przez gminę aptekach;
 5. baterie zebrane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych przez gminę budynkach użyteczności publicznej i budynkach oświatowych.
 6. Ponadto właściciele nieruchomości mogą oddać odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK-u:
 7. papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali i opakowań wielomateriałowych oraz odzieży i tekstyliów – w każdej ilości;
 8. zużyty nie zdekompletowany sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości;
 9. meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości;
 10. odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 2 m3/ rok/ lokal;
 11. zużyte opony – 8 szt. rocznie/lokal;
 12. chemikalia, w tym: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, opakowania po chemikaliach – w każdej ilości;
 13. odpady ulegające biodegradacji – w każdej ilości;
 14. inne odpady niebezpieczne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności:
 15. lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki- w każdej ilości.
 16. zużyte baterie i akumulatory- w każdej ilości.
 17. zużyte kartridże i tonery- w każdej ilości.

Czy segregować śmieci?

Wszyscy mieszkańcy mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jednym z celów zmiany przepisów śmieciowych jest zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska. Śmieci właściwie przetworzone mogą się okazać cennym surowcem. Biorąc pod uwagę zarówno kwestie ekonomiczne, jak i ochronę środowiska – należy je ponownie wykorzystywać. Poza tym mamy w tym zakresie zobowiązania wobec Unii Europejskiej, np. do końca 2020 r. nasz kraj musi osiągnąć poziom 50 proc. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Czy będę musiała myć kubki po jogurtach i butelki po sokach?

Pod względem ekonomicznym (zużycie wody, także ciepłej i czasu) nie ma to sensu. Formalnego wymogu mycia też nie ma. Jeżeli gromadzenie niemytych, selektywnie zbieranych odpadów nie przeszkadza rodzinie ze względów higienicznych czy zapachowych, firmy wywożące śmieci nie powinny tego żądać. Takie odpady, gdy trafią do sortowni, i tak są czyszczone. Mycie każdego pudełka czy torebki znacząco zwiększa zużycie wody, a ścieki to równie ważny problem jak odpady.

Przeprowadziłem w domu remont. Co mam zrobić ze starą kanapą i z gruzem z wyburzonej ściany?

Odpady wielkogabarytowe (kanapy, regały, stoły, szafki) odbierze nieodpłatnie firma w terminach wyznaczonych w harmonogramie. Odpady z remontów (potłuczona glazura, urządzenia sanitarne, gruz, cegły) trzeba wywozić na swój koszt do PSZOK.

PSZOK

Co zrobić z takimi odpadami jak baterie czy zużyty sprzęt elektryczny?

Stary odkurzacz, lodówka, kuchenka, telewizor, suszarka do włosów, elektryczny mikser czy klawiatura od komputera, komputer nie są odpadami komunalnymi, mimo że są powszechnie używane przez mieszkańców. Postępować z nimi należy zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. To znaczy, że możemy oddać je w ilości 1 za 1 do sklepu przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju (lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor) albo odpłatnie przekazać do miejsca zbierania takiego sprzętu. W Sławnie takie sprzęty są  nieodpłatnie odbierane  w terminach zgodnie z harmonogramem. W każdym terminie taki sprzęt   można dostarczyć do gminnego PSZOK. Jednak koszty transportu ponosi właściciel sprzętu. Analogiczne zasady dotyczą zużytych świetlówek (jarzeniówek). Zużytych baterii także nie można wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, nawet zmieszanymi – wynika to z przepisów o bateriach i akumulatorach. Powinny być zbierane odrębnie. Można je oddać do sklepu prowadzącego sprzedaż baterii lub do PSZOK. Zbiórki prowadzą też  szkoły, przedszkola  oraz Urząd Miejski.