Akty prawne Nr aktu
Ustawy
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Dz.U.2019 r. poz.2010,2020 ze zm.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
Dz.U. z 2018r., poz. 992
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Dz.U.tj. z 2018 poz. 1466
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
Dz.U. z 2001r. Nr 63, poz. 638
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Dz.U. 2017 poz.19
Uchwały
Uchwała nr XVIII/105/2020 Rady Miejskiej w Sławnie w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sławno.
Dz. Urz. Woj. Zach. z 2020r., poz. 1071
Uchwała nr XXII/133/2020 Rady Miejskiej w Sławnie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sławno.
Dz. Urz. Woj. Zach. z 2020r., poz. 3173
Uchwała nr XXII/132/2020 Rady Miejskiej w Sławnie w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
Dz. Urz. Woj. Zach. z 2020r., poz. 3172
Uchwała nr XVIII/108/2020 Rady Miejskiej w Sławnie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Dz. Urz. Woj. Zach. z 2020r., poz. 695
Uchwała nr XXV/130/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016r., poz. 2879
Uchwała nr XXV/129/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016r., poz. 2743