Akty prawne Nr aktu
Ustawy
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Dz.U.2019 r. poz.2010,2020 ze zm.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
Dz.U. z 2018r., poz. 992
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Dz.U.tj. z 2018 poz. 1466
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
Dz.U. z 2001r. Nr 63, poz. 638
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Dz.U. 2017 poz.19
Uchwały
Uchwała nr V/31/2019 zmieniająca uchwałę Nr XXV/127/2016 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019r., poz. 1019
Uchwała nr XXV/131/2016 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/148/2012 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sławno.
Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016r., poz. 2880
Uchwała nr XXV/130/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016r., poz. 2879
Uchwała nr XXV/129/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016r., poz. 2743
Uchwała nr XXV/128/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016r., poz. 2742
Uchwała nr XXV/127/2016 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016r., poz. 2741
Uchwała nr XXIX/148/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sławno.
Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012r., poz. 716